Sopimuspalokunnat – merkittävä tekijä

Sopimuspalokunnilla on tärkeä rooli pelastustoimen järjestelmässä. Ne osallistuvat alueen pelastustoimen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti sammutus- ja pelastustoimintaan sekä onnettomuuksien ehkäisyn tehtäviin. Lisäksi sopimuspalokunnat muodostavat poikkeusoloissa ja väestönsuojelussa tarvittavan reservin. ”Sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustehtävistä noin 90 %:n alueella maamme pinta-alasta. Tällä alueella asuu noin 46 % suomalaisista.”

Suomessa jokainen kansalainen joutuu jossakin elämänvaiheessa tekemisiin yhteiskunnan turvallisuusorganisaatioiden kanssa. Näistä pelastustoimi palvelee kansalaisia muun muassa neuvomalla ja jakamalla turvallisuustietoa, valvomalla esimerkiksi kiinteistöjen palo- ja poistumistieturvallisuutta sekä pelastustoiminnalla, joka ilmenee hälytystehtävien hoitamisena.  Käytännössä kaikki kiireelliset ihmisiä, eläimiä ja omaisuutta uhkaavat tilanteet maaalueilla ja sisävesillä kuuluvat pelastustoimen tehtäviin. Suomessa pelastustoimi on kunnallista toimintaa, josta kunnat on lakisääteisesti velvoitettu vastaamaan yhteistyössä. Käytännössä toiminnasta vastaa aluepelastuslaitokset, joiden toimintamenot katetaan kuntaosuuksin. Pelastustoimen menot  ovat 1,0 – 1,5 % kuntien kokonaismenoista.

Sopimuspalokuntien osuus varsinaisessa pelastustoiminnassa on merkittävä. Ne huolehtivat pelastustehtävistä noin 90 %:n alueella maamme pinta-alasta. Tällä alueella asuu noin 46 % suomalaisista. Isoimmissa kaupungeissa sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena ja reservinä laajojen tai päällekkäisten tilanteiden varalta. Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana noin 60 %:ssa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä.

Myös pelastustoimi tulee uudistumaan osana sote-uudistusta. Uudistuksen myötä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan.  Pelastustoimi on kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala ja sopimuspalokunnilla tulee olemaan merkittävä rooli myös tulevassa järjestelmässä.

Lisää tietoa sopimuspalokunta toiminnasta löydät esimerkiksi Suomen sopimuspalokuntien liiton sivulta, https://sspl.fi/